Gyógyulás után vissza a munka világába

Az év elején megváltozott az egészségkárosodást szenvedett személyekről vonatkozó korábbi jogszabály.

(X)

Az Országgyűlés elfogadta a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvényt. Ennek az a lényege, hogy az ideiglenesen keresőképtelenek, egy idő után, ha arra fizikailag, lelkileg alkalmasak, visszakerüljenek a munka világába.

A törvény 2008. január 1-jén lépett hatályba, átmeneti szabályokkal a 2007. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülőkre vonatkozóan. A legfontosabb változás lényege az, hogy a rokkantság korábbi ösz-szervezeti munkaképesség csökkenést vizsgáló orvos-szakértői minősítése helyébe új szemléletű, az ösz-szervezeti egészségkárosodást vizsgáló, rehabilitálhatóságot, a tényleges munkaerőpiaci helyzetet jobban figyelembe vevő komplex minősítési rendszer kerül bevezetésre.

Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet
A rehabilitációs járadék megállapításához szükséges komplex minősítést az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet ( ORSZI) végzi.  Ennek az irányítója a szociális és munkaügyi miniszter. Az Intézet főigazgatóságból, regionális igazgatóságokból (II. fok) és azok kirendeltségeiből (I. fok) áll. Az ORSZI a jogszabályban meghatározott esetekben szakvéleményt ad:
• az egészségkárosodás mértékéről,
• a szakmai munkaképességről,
• a rehabilitálhatóságról, annak lehetséges irányáról, a rehabilitációs         szükségletekről, az  időtartamról (ez a szakvélemény         szükséges a rehabilitációs járadék megállapításához, amelynek egyik jogosultsági feltétele, hogy az ellátást igénylő személy rehabilitálható legyen),
• a foglalkozási eredetű (üzemi baleset, foglalkozási betegség) egészségkárosodás         mértékéről,
• a keresőképességről, illetve annak változásáról.
A komplex minősítés során a szakértői bizottság négy főből áll, két tagja orvos szakértő, egy tagja foglalkoztatási szakértő és egy tagja szociális szakértő.

A rehabilitációs járadék szabályairól a 2007. évi LXXXIV. törvény alapján
A rokkantsági nyugdíjat igénylő, arra jogosult és jó rehabilitációs eséllyel rendelkező, 50-79%-os egészségkárosodást szenvedett kérelmezők részére került bevezetésre új ellátásként a rehabilitációs járadék.
A felülvizsgálatra nem kötelezetteket (végleges állapotminősítésű személyeket) és az I-II. csoportos rokkantakat ez a szabály nem érinti.
Átmeneti szabályként a rokkantsági nyugdíjra (rehabilitációs járadékra) jogosult, valamint a 2007. december 31-én rokkantsági nyugdíjban részesülő személy esedékes felülvizsgálata során 2008. január 1. és 2011. december 31-e közt kérheti rokkantsági nyugdíjazását. Ha a vizsgálat időpontjában a reá vonatkozó öregségi nyugdíj korhatárát 10 éven belül, azaz legkésőbb 2021. december 31-ig eléri. A korkedvezménnyel nem rendelkezőket ez a kedvezmény 52. életévük betöltése után illeti meg.

A megváltozott szabályok 2008-ban csak a 2007. dec. 31. után a rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs járadék megállapítása iránt kérelmet benyújtó személyre és a 2008-ban soros felülvizsgálatra kötelezettekre részlegesen terjednek ki.  2009-től azonban a felülvizsgálat során is alkalmazásra kerül.
2008-ban az esedékes felülvizsgálatok során az új minősítési szabályok alkalmazásával, a korábbi gyakorlatnak megfelelően csak az egészségkárosodás mértékét fogják vizsgálni, és a nyugdíj további folyósítására az új károsodási mértékek alapján tesznek javaslatot (kérni lehet a komplex vizsgálatot).
A rehabilitációs járadék iránti igényt a lakóhely szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál kell előterjeszteni. A megfelelő  rehabilitációs járadék, illetve a rokkantsági nyugdíj igénylésére rendszeresített nyomtatványt kell kitölteni. De az igényt elektronikus úton is el lehet juttatni. A rehabilitációs járadék összege megegyezik az azonos szolgálati idő és átlagkereset alapján kiszámítható III. csoportos rokkantsági nyugdíj összegének a 120%-ával és a legkisebb összege azonos a mindenkori minimál nyugdíj 120%-ával.

Jó tudni, hogy a rehabilitációs járadékból – a szolgálati időbe történő beszámítás érdekében – nyugdíjjárulékot kell fizetni. A rehabilitációs járadékban részesülőt a 13. havi ellátás nem illeti meg. A munkaadót terhelő járulékot a központi költségvetés fizeti. A rehabilitációs járadékot évente, a nyugdíjakkal azonos módon kell emelni. A rendszeres emelésről a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak nem kell határozatot hozni, 2008. január 1-jét követően a járadék attól a naptól állapítható meg, amelytől valamennyi jogosultsági feltétel teljesült, de legkorábban az igénybejelentés napjától. Amennyiben az igénylő azon a napon terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, táppénzben, baleseti táppénzben részesül, a rehabilitációs járadék az ellátás megszüntetésének a napjától állapítható meg.
A rehabilitációs járadék mellett azonban megállapítható, illetve folyósítható a gyermekgondozási segély.
A rehabilitációs járadékot a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, de maximum 3 évre lehet megállapítani.

A járadék folyósítása mellett lehet kereső tevékenységet folytatni, amíg a kereset, jövedelem 3 hónap átlagában nem éri el az ellátás alapjául szolgáló átlagkereset 90%-át, illetve annak a nyugdíjemelések mértékével növelt összegét, de legalább a mindenkori minimálbért. Ekkor a járadék 50%-os mértékben kerül tovább folyósításra.
Regionális Munkaügyi Központok kirendeltségeivel való együttműködés

A rehabilitációs járadék folyósításának feltétele a regionális munkaügyi központok kirendeltségeivel való együttműködés. A rehabilitációs járadékra jogosult a határozat kézbesítésétől számított 10 munkanapon belül köteles a regionális munkaügyi központok illetékes kirendeltségét felkeresni az együttműködés céljából Az adatfelvételt követően az ügyfél számára egyénre szabott szolgáltatások kerülnek felajánlásra, valamint – amennyiben szüksége van rá – orvosi rehabilitáció.
A rehabilitációs munkatárs a szakvéleménybe foglaltak alapján az ügyféllel, valamint szakértőkkel együtt véglegesíti a rehabilitációs tervet, és megkötik a programban való részvételre vonatkozó megállapodást.
Egyéb részletek a darmk.afsz.hu honlapon.
 
Ki jogosult rehabilitációs járadékra?
aki
• 50-79%-os egészségkárosodást szenvedett és ezzel összefüggésben foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és
• kereső tevékenységet nem folytat vagy a keresete legalább 30%-kal alacsonyabb az egészségkárosodást megelőző négy naptári hónapra vonatkozó jövedelme havi átlagánál (a továbbiakban: kereseti korlát), továbbá
• rehabilitálható és
• az életkora szerint szükséges szolgálati időt megszerezte és
• nem részesül egyéb társadalombiztosítási vagy munkanélküli ellátásban.
 

Címkék#OFA

Ezek is érdekelhetik